คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลอะไรบ้าง
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือสำหรับประชาชนซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องการการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ
ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการมาจากไหน
หน่วยงานเจ้าของงานอนุญาตเป็นผู้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือประชาชนในรูปแบบเอกสารกับข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเดียวกันหรือไม่
คู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในเว็บไซต์ จะมีองค์ประกอบหลักตามที่ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของงานอนุญาตสามารถจัดทำคู่มือฯ โดยเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการประชาชนรวมถึงรูปแบบการนำเสนอได้ ตามความเหมาะสม
หากต้องการคู่มือฯ ที่เป็นเอกสารจะขอรับได้ที่ใด
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและจะต้องมีการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ที่สถานที่ให้บริการ
หากข้อมูลไม่ชัดเจน จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใดบ้าง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานเจ้าของงานอนุญาต โดยจะมีช่องทางการติดต่อระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
จุดประสงค์ของ พ.ร.บ. คืออะไร
มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การติดต่อกับทางราชการ "เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)" และมุ่งให้การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจน และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้อง และศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อบริการประชาชนและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต
พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานใดบ้าง
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทที่มีการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
 • ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและในจังหวัดต่าง ๆ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การมหาชน
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานของรัฐอื่นๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันที่อยู่ในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ สภาวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
งานอนุญาตใน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ หมายถึงงานประเภทใดบ้าง
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ยกเว้น
 1. งานของ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
 2. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
 3. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 4. การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ (ไม่รวมการอนุญาตตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม)
 5. การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีเกี่ยวข้องต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดให้คู่มือสำหรับประชาชน ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
 • รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ
ทั้งนี้จะต้องมีการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ที่สถานที่ให้บริการ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีประโยชน์อย่างไรกับประชาชน
ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อกับทางราชการได้ "เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)” กล่าวคือ ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการให้บริการของภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนผ่านคู่มือสำหรับประชาชน สามารถทราบช่องทางในการให้บริการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน (ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายรอบ) ขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดต่อ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ใดบ้าง
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
การที่พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ (device) และบราวเซอร์ (browser) ใดได้บ้าง
สามารถใช้งานบน เดสก์ท็อป แท็บเล็ต และ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 หรือใหม่กว่า, Google Chrome, Mozilla Firefox, และ Safari
ระบบสามารถค้นหาได้กี่วิธี และแต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างไร
มีวิธีค้นหาทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่
 1. ค้นหาโดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาในแถบการค้นหา (Search Bar)
 2. ค้นหาตามหน่วยงาน โดยสามารถเลือกหน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม และ เรื่องที่ต้องการติดต่อราชการ
 3. ค้นหาโดยการเลือกหัวข้อหรือกระบวนงานที่ถูกเรียกดูบ่อย
  • จากหน้าหลัก สามารถเลือกค้นหาด้วยหัวข้อที่ถูกเรียกดูบ่อย ระบบจะแสดงรายการกระบวนงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา
  • จากหน้าค้นหาตามหน่วยงาน สามารถเลือกกระบวนงานที่ถูกเรียกดูบ่อยของแต่ละหน่วยงาน ระบบจะแสดงรายละเอียดของกระบวนงาน
หากค้นหาด้วยคำค้นหาแล้วแต่ต้องการกลับไปเริ่มต้นการค้นหาใหม่จะต้องทำอย่างไร
สามารถกลับไปเริ่มต้นการค้นหาใหม่ได้โดยพิมพ์เรื่องที่ต้องการในแถบการค้นหา (search bar) ที่อยู่ด้านบนของผลลัพธ์จากการค้นหาได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มย้อนกลับ
หากค้นหาตามหน่วยงานแล้วแต่ไม่พบและต้องการกลับไปเลือกหน่วยงานใหม่หรือค้นหาโดยวิธีอื่นจะต้องทำอย่างไร
สามารถกลับไปเลือกหน่วยงานใหม่หรือค้นหาด้วยวิธีอื่นได้ ดังนี้
 1. หากต้องการกลับไปเลือกหน่วยงานใหม่ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “เลือกดูตามหน่วยงาน” หรือ กดเครื่องหมาย > ที่ Breadcrumb เพื่อเลือกหน่วยงานอื่นได้
 2. หากต้องการกลับไปค้นหาด้วยคำค้นหา ผู้ใช้สามารถกลับไปยังหน้าหลัก หรือเลื่อนหน้าจอขึ้นไปส่วนบนสุดเพื่อพิมพ์คำค้นหาหรือค้นหาด้วยหัวข้อที่ถูกเรียกดูบ่อย
Navigation bar ด้านซ้ายมีฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างไร
Navigation bar มีฟังก์ชั่นหลัก ดังนี้
 1. ไปหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์
 2. บ่งบอกหน้าที่ดูอยู่ในปัจจุบัน
Smart bar ด้านขวามีฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างไร
Smart bar มีฟังก์ชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานในแต่ละส่วน โดยที่ฟังก์ชั่นจะเปลี่ยนไปเพื่อรองรับการใช้งานในส่วนหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
 1. แสดงหัวข้อที่ถูกเรียกดูบ่อย หากท่านกำลังอยู่ที่หน้าหลัก
 2. เรียงผลลัพธ์จากคำค้นหาและเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะหน่วยงาน หากท่านกำลังดูผลการค้นหา
 3. แสดงคู่มือประชาชนที่ถูกเรียกดูบ่อยของหน่วยงาน หากท่านกำลังเลือกดูข้อมูลตามหน่วยงาน
 4. พิมพ์ข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล และรับแจ้งปัญหา หากท่านกำลังดูข้อมูลคู่มือประชาชน
 5. แสดงวันหยุดราชการ หรือวันปิดทำการของหน่วยงาน หากท่านกำลังดูข้อมูลเพื่อติดต่อเรา
หากต้องการติดต่อหน่วยงานเพื่อแจ้งปัญหา สามารถติดต่อได้ด้วยวิธีใดบ้าง
ติดต่อหน่วยงานได้ใน 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางที่ระบุในคู่มือประชาชน
 2. ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ด้วยตนเอง ทางสายด่วน 1111 ทางไปรษณีย์ หรือทาง เว็บไซต์
เมื่อกดปุ่มเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเพราะเหตุใดข้อมูลบางส่วนยังคงเป็นภาษาไทย
เนื่องจากเว็บไซต์ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลให้เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลบางส่วนจึงยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ